Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «ПРОСТО-страхування»


22/06/2022

22 червня 2022 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «ПРОСТО-страхування» (код ЄДРПОУ 24745673) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалось на результатах аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2022 року.

Таблиця. Основні показники діяльності АТ «ПРОСТО-страхування» за І квартал 2022 року (тис. грн, п.п., %)

Показники

І квартал 2022 року (31.03.2022)

І квартал 2021 року (31.03.2021)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

524 433

474 226

50 207

10,59%

Власний капітал, тис. грн.

281 194

253 804

27 390

10,79%

Валові зобов’язання, тис. грн.

243 239

220 422

22 817

10,35%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

115,60%

115,14%

0,46 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

156 839

127 097

29 742

23,40%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

64,48%

57,66%

6,82 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

43 521

66 501

-22 980

-34,56%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

571

1 080

-509

-47,13%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

1,31%

1,62%

-0,31 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

19 744

26 691

-6 947

-26,03%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

45,37%

40,14%

5,23 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

2 699

4 566

-1 867

-40,89%

Рентабельність продажів, %

6,20%

6,87%

-0,67 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

16 679

2 189

14 490

661,95%

Рентабельність власного капіталу, %

5,93%

0,86%

5,07 п.п.

-

      Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Власний капітал АТ «ПРОСТО-страхування» за період з 31.03.2021 р. по 31.03.2022 р. виріс на 10,79% до 281,19 млн грн, а валові зобов'язання Страховика збільшились на 10,35% до 243,24 млн грн. В результаті майже ідентичних темпів приросту цих показників в аналізованому періоді рівень покриття зобов’язань власним капіталом змінився несуттєво, продемонструвавши приріст на 0,46 п.п. Таким чином, станом на початок другого кварталу 2022 року власний капітал АТ «ПРОСТО-страхування» в 1,16 рази перевищував його валові зобов’язання, що свідчить про дуже добрий рівень забезпеченості Страховика власним капіталом. При цьому, Агентство зазначає, що зростання власного капіталу АТ «ПРОСТО-страхування» відбулось за рахунок збільшення обсягів нерозподіленого прибутку внаслідок прибуткової діяльності Компанії в аналізованому періоді.

2. За період з 31.03.2021 р. по 31.03.2022 р. грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках АТ «ПРОСТО-страхування» збільшились на 23,40% до 156,84 млн грн. Суттєвий приріст обсягу грошових коштів призвів до зростання покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика на 6,82 п.п. до 64,48%, що свідчить про високий рівень забезпечення Страховика високоліквідними активами. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 31.03.2022 р. АТ «ПРОСТО-страхування» був сформований портфель депозитів в банках з високим рівнем кредитного рейтингу в обсязі 175,411 млн грн (дана сума відображалась в балансі як поточні фінансові інвестиції), що позитивно впливало на забезпеченість Страховика ліквідними активами. Таким чином, станом на початок другого кварталу 2022 року АТ «ПРОСТО-страхування» було дуже добре забезпечене ліквідними активами: грошові кошти та їх еквіваленти і банківські депозити в 1,37 рази перевищували зобов’язання Компанії.

3. Обсяги валових премій, отриманих АТ «ПРОСТО-страхування» за перший квартал 2022 року, зменшились порівняно з аналогічним періодом 2021 року на 34,56% до 43,52 млн грн. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, знизилась на 47,13%, а їх частка в структурі валових премій АТ «ПРОСТО-страхування» зменшилась до 1,31%. Агентство відмічає, що зменшення валових премій Страховика в першому кварталі 2022 року пов’язане зі спадом ділової активності в країні внаслідок нападу РФ та введення в Україні воєнного стану. За перші три місяці 2022 року Компанія здійснила на 26,03% менше страхових виплат і відшкодувань ніж за аналогічний період 2021 року, при цьому, рівень виплат виріс на 5,23 п.п. і за підсумками першого кварталу 2022 року склав 45,37%.

4. Діяльність АТ «ПРОСТО-страхування» в аналізованому періоді була прибутковою. Зокрема, прибуток від операційної діяльності за перші три місяці 2022 року склав 2,7 млн грн, а чистий прибуток виріс до 16,68 млн грн, що було в 7,6 разів більше ніж за перший квартал 2021 року.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком звітністю, станом на 31.03.2022 р. АТ «ПРОСТО-страхування» дотримувалось встановлених законодавством обов’язкових критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

          Таким чином, проаналізувавши результати роботи та звітність АТ «ПРОСТО-страхування» за перший квартал 2022 рік, Агентство відмічає: дуже високий рівень покриття власним капіталом зобов’язань, дуже високий рівень забезпеченості високоліквідними та ліквідними активами та прибуткову діяльність Страховика. При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу СК «ПРОСТО-страхування» (укр.) - 22.06.2022

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com