Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС»


15/11/2023

15 листопада 2023 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 20344871) за національною шкалою на рівні uaAA+. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на такому рівні, Агентство керувалося результатами роботи Компанії за дев’ять місяців 2023 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС», тис. грн, п.п., %

Показники

9 місяців 2023 року (30.09.2023)

9 місяців 2022 року (30.09.2022)

Зміна

Темп приросту

Активи всього, тис. грн

360 521

295 302

65 219

22,09%

Власний капітал, тис. грн

126 409

167 204

-40 795

-24,40%

Валові зобов’язання, тис. грн

234 112

128 098

106 014

82,76%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

54,00%

130,53%

-76,53 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

173 233

154 476

18 757

12,14%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

74,00%

120,59%

-46,59 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн

273 501

185 161

88 340

47,71%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

9 216

7 631

1 585

20,77%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

3,37%

4,12%

-0,75 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

85 590

47 735

37 855

79,30%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

31,29%

25,78%

5,51 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

-31 436

82 375

-113 811

-

Рентабельність продажів, %

-11,49%

44,49%

-55,98 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн

-31 527

77 421

-108 948

-

Рентабельність власного капіталу, %

-24,94%

46,30%

-71,24 п.п.

-

Джерело Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

           1. Власний капітал ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за період з 30.09.2022р. по 30.09.2023р. знизився на 24,40% до 126,41 млн грн, а його валові зобов'язання виросли на 82,76% і склали 234,11 млн грн. Суттєве збільшення валових зобов’язань призвело до зниження рівня покриття власним капіталом зобов'язань Страховика на 76,53 п.п. до 54,00%. Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2023 року ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» мало достатній рівень забезпеченості власним капіталом. 

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» в аналізованому періоді виріс на 12,14% і станом на 30.09.2023р. склав 173,23 млн грн. Проте в результаті більших темпів приросту зобов’язань Страховика відбулось зниження рівня покриття грошовими коштами зобов’язань: на 46,59 п.п. до 74,00%. Отже, не дивлячись на зниження показника, станом на 30.09.2023р. ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» було дуже добре забезпечене високоліквідними активами. 

3. Обсяги бізнесу ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» в аналізованому періоді показали високі темпи приросту: за дев’ять місяців 2023 року було зібрано на 47,71% більше валових премій ніж за дев’ять місяців 2022 року. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 20,77%, а їх частка в структурі валових премій Компанії знизилась на 0,75 п.п. і склала 3,37%. За перші три квартали 2023 року ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» було здійснено на 79,30% більше страхових виплат та відшкодувань, ніж за аналогічний період 2022 року, а рівень виплат виріс на 5,51 п.п. до 31,29%.

Агентство позитивно оцінює зростання обсягів бізнесу ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» в складних макроекономічних умовах діяльності.

 

4. За підсумками дев’яти місяців 2023 року ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» було отримано чистий та операційний збитки. Збиток Страховика в аналізованому періоді 2023 року виник в основному за рахунок зростання резерву незароблених премій у зв’язку зі зміною з 01.01.2023 р. методики його розрахунку (з методу 1/4 на метод 1/365 за всіма видами страхування), а також у зв’язку з істотним зростанням страхових виплат у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

 

5. Агентство зазначає, що згідно з наданою ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» звітністю, станом на 30.09.2023р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, проаналізувавши звітність ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за дев’ять місяців 2023 року, Агентство відзначає: високий рівень забезпеченості високоліквідними активами, достатній рівень забезпеченості власним капіталом, хороший рівень виплат, а також зростання обсягів бізнесу в складних макроекономічних умовах діяльності. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг» 

Оновлення рейтингу ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» (укр.) - 15.11.2023

Персональна сторінка компанії на сайті агентства 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com