Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ СК «БУСІН»


20/12/2022

20 грудня 2022 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН» (код ЄДРПОУ 19492371) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високим рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу страховика на даному рівні, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Компанії за дев’ять місяців 2022 року.

Таблиця. Основні показники діяльності АТ СК «БУСІН», тис. грн, п.п., %

Показники

9 місяців 2022 року (30.09.2022)

9 місяців 2021 року (30.09.2021)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн

421 839

759 527

-337 688

-44,46%

Власний капітал, тис. грн

180 522

146 564

33 958

23,17%

Валові зобов’язання, тис. грн

241 317

612 963

-371 646

-60,63%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

74,81%

23,91%

50,90 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

197 890

145 556

52 334

35,95%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

82,00%

23,75%

58,25 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн

151 864

534 107

-382 243

-71,57%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

105 182

472 926

-367 744

-77,76%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

69,26%

88,55%

-19,29 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

649

2 772

-2 123

-76,59%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

0,43%

0,52%

-0,09 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

11 269

35 662

-24 393

-68,40%

Рентабельність продажів, %

7,42%

6,68%

0,74 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

41 863

7 068

34 795

492,29%

Рентабельність власного капіталу, %

23,19%

4,82%

18,37 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Власний капітал АТ СК «БУСІН» за період з 30.09.2021 р. по 30.09.2022 р. збільшився на 23,17% до 180,52 млн грн, а валові зобов'язання Страховика знизились на 60,63% до 241,32 млн грн. Різноспрямований рух показників призвів до зростання рівня покриття власним капіталом зобов’язань страховика на 50,90 п.п. до 74,81%, що свідчить про хороший рівень забезпеченості АТ СК «БУСІН» власним капіталом станом на початок четвертого кварталу 2022 року.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках АТ СК «БУСІН» впродовж періоду з 30.09.2021 р. по 30.09.2022 р.  виріс на 35,95% і склав 197,89 млн грн. Зростання обсягу грошових коштів на фоні зниження зобов’язань призвело до зростання рівня покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика на 58,25 п.п. до 82,00%. Відповідний рівень показника свідчить про високий рівень забезпеченості АТ СК «БУСІН» високоліквідними активами.

3. Валові премії АТ СК «БУСІН» за перші три квартали 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року знизились на 71,57% і склали 151,86 млн грн. Агентство зазначає, що зниження обсягів бізнесу АТ СК «БУСІН» в аналізованому періоді пов’язане зі специфікою діяльності Страховика, а саме з його спеціалізацією на страхуванні великих ризиків (зокрема в сегменті авіації), яким притаманні істотні коливання обсягів премій, а також із загальним спадом ділової активності в країні внаслідок нападу росії та введення в Україні воєнного стану.

4. Діяльність АТ СК «БУСІН» в аналізованому періоді була прибутковою. При цьому, прибуток від операційної діяльності Страховика за дев’ять місяців 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року зменшився на 68,40% до 11,27 млн грн, а його чистий прибуток виріс в 5,92 раза до 41,86 млн грн. Агентство позитивно оцінює прибуткову діяльність та істотне зростання обсягів чистого прибутку АТ СК «БУСІН».

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою АТ СК «БУСІН» звітністю, станом на 30.09.2022 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

         Таким чином, аналіз результатів діяльності АТ СК «БУСІН» за дев’ять місяців 2022 року свідчить про хороший рівень покриття зобов’язань Страховика власним капіталом, високий рівень забезпеченості високоліквідними активами, а також про прибуткову діяльність Страховика на фоні зменшення обсягів валових премій.

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ СК «БУСІН» (укр.) — 20.12.2022

Персональна сторінка компанії

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com