Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ СК «БУСІН»


17/11/2021

17 листопада 2021 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН» (код ЄДРПОУ 19492371) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високим рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу страховика на даному рівні, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Компанії за дев’ять місяців 2021 року. 

Таблиця. Основні показники діяльності АТ СК «БУСІН» за дев’ять місяців 2021 року (тис. грн, п.п., %)

Показники

9 місяців 2021 року (30.09.2021)

9 місяців 2020 року (30.09.2020)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн

759 527

223 816

535 711

239,35%

Власний капітал, тис. грн

146 564

152 055

-5 491

-3,61%

Валові зобов’язання, тис. грн

612 963

71 761

541 202

754,17%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

23,91%

211,89%

-187,98 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

145 556

132 513

13 043

9,84%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

23,75%

184,66%

-160,91 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн

534 107

43 391

490 716

1130,92%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

472 926

27 792

445 134

1601,66%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

88,55%

64,05%

24,50 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

2 772

4 660

-1 888

-40,52%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

0,52%

10,74%

-10,22 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

35 662

31 420

4 242

13,50%

Рентабельність продажів, %

6,68%

72,41%

-65,73 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

7 068

48 218

-41 150

-85,34%

Рентабельність власного капіталу, %

4,82%

31,71%

-26,89 п.п.

-

     Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

1. Власний капітал АТ СК «БУСІН» за період з 30.09.2020р. по 30.09.2021р. зменшився на 3,61% до 146,56 млн грн, а його валові зобов'язання виросли в 8,5 разів до 612,96 млн грн. В результаті істотного зростання обсягів зобов’язань АТ СК «БУСІН» показник покриття власним капіталом зобов’язань страховика станом на початок четвертого кварталу 2021 року зменшився до 23,91%. 

2. Впродовж періоду з 30.09.2020р. по 30.09.2021р. обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках АТ СК «БУСІН» збільшився на 9,84% до 145,56 млн грн. Більші темпи приросту зобов’язань призвели до скорочення рівня покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика на 160,91 п.п. до 23,75%, що свідчить про достатній рівень забезпеченості АТ СК «БУСІН» високоліквідними активами. 

3. За три квартали 2021 року АТ СК «БУСІН» було зібрано 534,11 млн грн валових премій, що в 12,3 рази перевищило обсяг валових премій, зібраних Страховиком за три квартали 2020 року. Агентство нагадує, що суттєві коливання обсягів бізнесу Страховика пов’язані зі специфікою його діяльності, а самі зі спеціалізацією АТ СК «БУСІН» на страхуванні великих ризиків, зокрема – в сегменті авіації. 

4. Діяльність АТ СК «БУСІН» в аналізованому періоді була прибутковою. Зокрема, фінансовий результат від операційної діяльності Страховика за дев’ять місяців 2021 року виріс порівняно з аналогічним періодом 2020 року на 13,50% до 35,66 млн грн, а його чистий прибуток склав 7,07 млн грн, що на 85,34% менше ніж за аналогічний період 2020 року. Агентство позитивно оцінює прибуткову діяльність та вагомі обсяги прибутку, отриманого АТ СК «БУСІН» в умовах дії карантинних обмежень. 

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою АТ СК «БУСІН» звітністю, станом на 30.10.2021 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика. 

Таким чином, аналіз результатів діяльності АТ СК «БУСІН» за дев’ять місяців 2021 року свідчить про: істотне зростання обсягів бізнесу, достатній рівень забезпеченості високоліквідними активами та вагомі обсяги прибутку Страховика.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ СК «БУСІН» (укр.) — 17.11.2021

Оновлення рейтингу АТ СК «БУСІН» (engl.) — 17.11.2021

Персональна сторінка компанії

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com