Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


РА «Експерт-Рейтинг» оновило довгостроковий кредитний рейтинг емітента та присвоїло рейтинг облігаціям серії В ТОВ «ФАСТФІНАНС»


28/12/2021

28 грудня 2021 року рейтинговий комітет РА Експерт-Рейтинг прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг емітента та рейтинг облігацій серії А та присвоїти рейтинг облігаціям серії В ТОВ «ФАСТФІНАНС» (ЄДРПОУ 39908548) на рівні uaВВВ. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaВВВ характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось висновками, зробленими в процесі аналізу фінансової звітності ТОВ «ФАСТФІНАНС» за дев’ять місяців 2021 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «ФАСТФІНАНС» за дев’ять місяців 2021 року (тис. грн, %)

Показники

9 місяців 2021 року

(30.09.2021)

2020 рік (31.12.2020)

Зміна

Темп приросту

Грошові кошти та їх еквіваленти

47

197

-150

-76,14%

Запаси

318

245

73

29,80%

Зареєстрований (пайовий) капітал

3 000

3 000

0

0,00%

Власний капітал

11 081

7 325

3 756

51,28%

Короткострокові кредити банків

0

0

0

-

Довгострокові кредити банків

0

0

0

-

Зобов’язання всього

33 629

12 572

21 057

167,49%

Активи всього

44 710

19 897

24 813

124,71%

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

32,95%

58,26%

-25,31 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

9,63%

2,53%

7,10 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

2,39%

0,93%

1,46 п.п.

-

                                                             Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 30.09.2020 по 30.09.2021 власний капітал ТОВ «ФАСТФІНАНС» виріс на 51,28% і склав 11,08 млн грн. Зростання власного капіталу ТОВ «ФАСТФІНАНС» відбулось за рахунок збільшення обсягів додаткового капіталу та нерозподіленого прибутку в його складі. Зобов’язання Товариства в аналізованому періоді збільшились в 2,67 рази до 33,63 млн грн. В результаті більших темпів приросту зобов’язань Товариства відбулось скорочення співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями на 25,31 п.п. до 32,95%.

2. В аналізованому періоді обсяги бізнесу ТОВ «ФАСТФІНАНС» виросли. Зокрема, за дев’ять місяців 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року чистий дохід від реалізації Товариства виріс більше ніж вдвічі і склав 29,71 млн грн. Фінансові доходи ТОВ «ФАСТФІНАНС» в аналізованому періоді виросли в 2,19 рази до 5,83 млн грн, а його чистий прибуток за дев’ять місяців 2021 року склав 1,07 млн грн порівняно зі збитком в 0,31 млн грн за підсумками дев’яти місяців 2020 року (табл. 2).

Таблиця 2. Фінансові результати ТОВ «ФАСТФІНАНС» за дев’ять місяців 2021 року (тис. грн, %)

Показники

9 місяців 2021 року (30.09.2021)

9 місяців 2020 року

(30.09.2020)

Зміна

Темп приросту

Чистий дохід від реалізації

29 713

14 009

15 704

112,10%

Фінансовий результат від операційної діяльності

-4 859

-3 117

-1 742

55,89%

Фінансові доходи

5 829

2 662

3 167

118,97%

Фінансові витрати

238

116

122

105,17%

Чистий прибуток

1 067

-313

1 380

-440,89%

  

3. Станом на 30.09.2021 року ТОВ «ФАСТФІНАНС» не використовувало в своїй діяльності кредити банків, але залучало кошти від випуску облігацій. Зокрема, 06.05.2021 року НКЦПФР зареєструвала випуск гривневих облігацій без публічної пропозиції ТОВ «ФАСТФІНАНС» серії А. Загальний обсяг випуску облігацій становить 15 млн грн, термін обігу облігацій – 5 років. Розміщення облігацій серії А відбувалось в період з 04.06.2021р. до 04.07.2021р. Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, ТОВ «ФАСТФІНАНС» планує в повному обсязі спрямувати на надання послуг з фінансового лізингу. Агентство повідомляє, що за інформацією, наданою ТОВ «ФАСТФІНАНС», Товариство вчасно і в повному обсязі здійснює сплату відсотків за облігаціями. Зокрема, у вересні 2021 року відбулась виплата відсотків першого відсоткового періоду за облігаціями Товариства серії А. 

4. 23 вересня 2021 року НКЦПФР зареєструвала випуск гривневих облігацій без публічної пропозиції ТОВ «ФАСТФІНАНС» серії В. Загальний обсяг випуску облігацій становить 15 млн грн, термін обігу облігацій – 5 років.

Таблиця 3. Загальна інформація про випуск облігацій ТОВ «ФАСТФІНАНС»

Вид облігацій

Іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені)

Серія

В

Номінальна вартість

1 000 гривень

Кількість облігацій в серії

15 000 штук

Вид розміщення

Приватне

Період розміщення

01.10.2021-29.11.2021

Період погашення

25.09.2026-25.10.2026

Виплата купону

щоквартально

Кількість процентних періодів

20

Процентна ставка

На 1-4 відсоткові періоди –  20% річних,

на 5-8, 9-12, 13-16, 17-20 відсоткові періоди встановлюється за рішенням Директора, виходячи з ринкової кон'юнктури, але не нижче 5% річних та не більшою п'ятикратної облікової ставки НБУ

Можливість дострокового

погашення облігацій за вимогою

їх власників

Передбачена

            Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій в розмірі 15 млн грн, ТОВ «ФАСТФІНАНС» планує в повному обсязі спрямувати на надання послуг з фінансового лізингу в межах відповідної ліцензії. Отже, Агентство очікує подальшого зростання обсягів бізнесу Товариства. 

5. Вартість лізингового портфеля ТОВ «ФАСТФІНАНС» за період з 30.09.2020 по 30.09.2021 збільшилась більше ніж вдвічі і склала 24,49 млн грн. Агентство зазначає, що залучені від розміщення облігацій серії В ресурси створюють потенціал для нарощення обсягів лізингового портфеля та для збільшення фінансових результатів Компанії. Кількість договорів лізингу в портфелі ТОВ «ФАСТФІНАНС» в аналізованому періоді збільшилась на 78 договорів: станом на початок четвертого кварталу 2021 року їх загальна кількість складала 151 договір. При цьому, клієнтами ТОВ «ФАСТФІНАНС» виступали переважно фізичні особи: станом на 30.09.2021 р. питома вага договорів з фізичними особами у сукупній вартості лізингового портфеля Компанії становила 97,62%. 

Таблиця 4. Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «ФАСТФІНАНС» (тис. грн, %, шт.)

Показники

9 місяців 2021 року

(30.09.2021)

9 місяців 2020 року

(30.09.2020)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн)

24 492

12 240

12 252

100,10%

Кількість договорів лізингу (шт.)

151

73

78

106,85%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців (тис. грн)

21 312

11 093

10 219

92,12%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн)

23 909

11 612

12 297

105,90%

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн)

2 777

1 355

1 422

104,94%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 90 днів (тис. грн)

2 344

1 079

1 265

117,24%

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн)

7 230

3 471

3 759

108,30%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

2 345

1 645

700

42,55%

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн)

641

489

152

31,08%

                                                           Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

Агентство зазначає, що рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в ТОВ «ФАСТФІНАНС» станом на початок четвертого кварталу 2021 року був високим. Зокрема, питома вага договорів з трьома найбільшими клієнтами у загальній вартості лізингового портфеля Компанії станом на 30.09.2021 р. склала 11,34%, а середня вартість одного договору лізингу становила 162 тис. грн.

Агентство також зазначає, що рівень платіжної дисципліни клієнтів ТОВ «ФАСТФІНАНС» в аналізованому періоді був високим, хоча і дещо погіршився: станом на 30.09.2021 р. частка в лізинговому портфелі договорів, за якими мали місце затримки зі сплати лізингових платежів на понад ніж 90 днів, становила 9,57%, що було на 0,76 п.п. менше ніж рік тому. При цьому, Компанія проводила адекватну політику формування резервів: резерви повністю покривали вартість договорів лізингу, за якими мали місце затримки платежів. Вивчення Агентством відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, показало, що на момент оновлення рейтингу ТОВ «ФАСТФІНАНС» не виступало учасником судових процесів, які могли б суттєво негативно вплинути на його фінансовий стан, та не мало заборгованості зі сплати податків. 

Таким чином, аналіз даних фінансової звітності ТОВ «ФАСТФІНАНС» за дев’ять місяців 2021 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів показав: зростання чистого доходу від реалізації продукції, фінансових доходів та вартості лізингового портфеля, а також хороший рівень диверсифікації портфеля за клієнтами, на фоні зменшення рівня покриття зобов’язань власним капіталом. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Поновлення рейтингу облігаціям серії А та присвоєння рейтингу облігаціям серії В ТОВ "ФАСТФІНАНС" - 28.11.2021

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com