Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Підтверджено рейтинги ПАТ «КРЕДОБАНК»


28/05/2015

28 травня 2015 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ «КРЕДОБАНК» (код ЕДРПОУ 09807862) на рівні uaAA за національною шкалою з позитивним прогнозом. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про підтвердження кредитного рейтингу за національною шкалою та зміну прогнозу за рейтингом Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками першого кварталу 2015 року.

Таблиця 1

Основні балансові показники ПАТ «КРЕДОБАНК» за підсумками першого кварталу 2015 року

тис. грн., %, п.п.

Показники

01.04.2015

01.01.2015

Зміна

Темп приросту, %

Власний капітал

530 012

510 109

19 903

3,90%

Статутний капітал

1 918 969

1 918 969

-

-

Співвідношення між власним капіталом та активами, %

6,95%

8,45%

-1,50 п.п.

-

Зобов’язання, всього

7 099 798

5 527 602

1 572 196

28,44%

В т.ч. зобов’язання в іноземній валюті

4 300 919

3 015 378

1 285 541

42,63%

Кошти банків

1 719 382

1 168 062

551 320

47,20%

Кошти фізичних осіб

2 156 821

1 978 620

178 201

9,01%

Кошти юридичних осіб

2 033 520

1 492 757

540 763

36,23%

Активи, всього

7 629 810

6 037 711

1 592 099

26,37%

Ліквідні активи (Грошові кошти та їх еквіваленти + Кошти обов’язкових резервів банку в НБУ + Торгові цінні папери + Кошти в інших банках)

1 095 982

532 385

563 597

105,86%

Кредити та заборгованість клієнтів з урахуванням резервів

4 063 245

3 352 345

710 900

21,21%

Резерви під знецінення кредитів  

447 874

338 575

109 299

32,28%

Співвідношення резервів під знецінення кредитів до кредитів  та заборгованості  клієнтів, %

11,02%

10,10%

0,92 п.п.

-

Цінні папери (на продаж + до погашення)

1 997 938

1 723 561

274 377

15,92%

Резерви під знецінення цінних паперів на продаж

11 944

2 619

9 325

356,05%

Співвідношення ліквідних активів до зобов’язань, %

15,44%

9,63%

5,81 п.п.

-

Джерело: дані ПАТ «КРЕДОБАНК», розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

            1. Ключові балансові показники ПАТ «КРЕДОБАНК» за підсумками першого кварталу 2015 року продемонстрували наступну динаміку (в гривневому еквіваленті):

  • власний капітал виріс на 3,9% і склав 530,012 млн. грн.;
  • обсяг зобов’язань збільшився на 28,44% - до 7,1 млрд. грн., при цьому серед складових ресурсної бази Банку найбільше зростання продемонстрували кошти банків (+47,20%) та кошти юридичних осіб (+36,23%), обсяг коштів фізичних осіб також зріс (на 9,01%). Таким чином, у першому кварталі поточного року ПАТ «КРЕДОБАНК» продовжував успішно підтримувати позитивні тенденції нарощування ресурсної бази;
  • активи зросли на 26,37%, досягнувши позначки в 7,63 млрд. грн., при цьому більш ніж вдвічі (на 105,86%) виріс обсяг ліквідних активів Банку і склав 1,096 млрд. грн., обсяг кредитів та заборгованості клієнтів Банку з урахуванням резервів збільшився на 21,21% - до 4,063 млрд. грн., а приріст портфеля цінних паперів (на продаж та до погашення) склав 15,92%.

              За перший квартал 2015 року, станом на 01.04.2015 75,78% кредитних операцій Банку були віднесені до першої (2,263 млрд. грн. або 47,79%) та другої (1,326 млрд. грн. або 27,99%) категорій якості, тобто характеризувались мінімальним (перша категорія якості) та помірним (друга категорія якості) рівнем ризиків. Станом на 01.04.2015 частка непрацюючих кредитів Банку (класифікованих за четвертою та п’ятою категоріями якості) становила 19,51%, що на 0,69 п.п. більше, ніж станом на 01.01.2015.  

             2. Регулятивний капітал ПАТ «КРЕДОБАНК» (Н1) станом на 01.04.2015 в порівнянні з 01.01.2015 зріс на 0,26% і склав 596,864 млн. грн. В той же час норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) знизився на 2,09 п.п.: з 14,53% станом на 01.01.2015 до 12,44% станом на 01.04.2015. Динаміка нормативу адекватності регулятивного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» (Н2) відповідала середньоринковому тренду цього нормативу (за період з 01.01.2015 по 01.04.2015 середнє значення Н2 по банківській системі України знизилось на 7,25 п.п.: з 15,60% до 8,35%). Таким чином, станом на початок другого кварталу 2015 року норматив адекватності регулятивного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» (Н2) з помітним запасом перевищував і встановлене Національним банком України граничне значення (на 2,44 п.п.), і середній показник даного нормативу по системі українських банків (на 4,09 п.п.).

            Також Агентство зазначає, що станом на 01.04.2015 Банк допустив незначне відхилення нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) від встановленої регулятором рамки (а саме на 2,75 п.п.), що стало наслідком суттєвої девальвації гривні. При цьому Агентство звертає увагу на те, що в першому кварталі поточного року набула чинності постанова Правління Національного банку України № 129 від 24 лютого 2015 року «Про деякі питання діяльності банків». В пункті 2 даної Постанови йде мова про наступне: «Не застосовувати до банків заходів впливу за порушення економічних нормативів мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1), достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2), поточної ліквідності (Н5), короткострокової ліквідності (Н6), максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), великих кредитних ризиків (Н8), максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10), ліміту загальної короткої відкритої валютної позиції, що пов'язані з переоцінкою рахунків в іноземній валюті та банківських металах у зв'язку зі зростанням після 06 лютого 2014 року курсу іноземних валют до національної валюти України та/або спричинені формуванням резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями після 06 лютого 2014 року, за умови дотримання банком нормативів Н7, Н8, Н9, Н10 на дату укладення договору/здійснення операції та вимог пунктів 6 та 7 цієї постанови». Термін дії даної Постанови - до 1 січня 2019 року.

            Крім цього, Агентство вкотре акцентує увагу на тому, що ПАТ «КРЕДОБАНК» має вагому підтримку від свого стратегічного акціонера - PKO Bank Polski S.A. - найбільшого банку Польщі та однієї з найбільших фінансових установ Центральної та Східної Європи. Чистий прибуток Групи PKO Bank Polski за підсумками 2014 року склав 3,25 млрд. злотих, що дозволило їй стати єдиною з найбільших банківських груп у Польщі, яка покращила результат порівняно з 2013 роком. Частка PKO Bank Polski в активах сектора зросла на 2% порівняно з 2013 роком – до близько 16%, частка на польському ринку кредитів збільшилась на 1,8% до 17,9%, а частка на ринку депозитів – на 1% до 17,3%.

Таблиця 2

Ключові нормативи ПАТ «КРЕДОБАНК» за підсумками першого кварталу 2015 року

тис. грн., %, п.п.

Нормативи

Нормативне значення, встановлене НБУ

01.04.2015

01.01.2015

Зміна,                      тис. грн., п.п.

Значення Банку

Середнє по системі

Значення Банку

Середнє по системі

Регулятивний капітал (Н1), тис. грн.

не менше 120 000                 тис. грн.

596 864

-

595 337

-

1 527

Адекватність регулятивного капіталу (Н2), %

не менше 10%

12,44%

8,35%

14,53%

15,60%

-2,09 п.п.

Миттєва ліквідність (Н4), %

не менше 20%

48,61%

49,11%

29,09%

57,13%

19,52 п.п.

Поточна ліквідність (Н5), %

не менше 40%

96,69%

72,92%

90,95%

79,91%

5,74 п.п.

Короткострокова ліквідність (Н6), %

не менше 60%

94,06%

78,76%

87,41%

86,14%

6,65 п.п.

Норматив великих кредитних ризиків (Н8), %

не більше 800%

129,49%

651,32%

57,63%

250,04%

71,86 п.п.

Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10), %

не більше 30%

0,20%

1,08%

0,18%

1,37%

0,02 п.п.

Джерело: дані ПАТ «КРЕДОБАНК», НБУ, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

           3. Нормативи ліквідності ПАТ «КРЕДОБАНК» станом на 01.04.2015 в порівнянні з 01.01.2015 продемонстрували наступні зміни:

  • норматив миттєвої ліквідності (Н4) зріс на 19,52 п.п. і склав 48,61%;
  • норматив поточної ліквідності (Н5) збільшився на 5,74 п.п. – до 96,69%;
  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) виріс на 6,65 п.п. – до 94,06%. 

           Таким чином, за підсумками першого кварталу 2015 року нормативи ліквідності ПАТ «КРЕДОБАНК» показали позитивну динаміку, тоді як середньоринкові значення цих нормативів продемонстрували синхронне зниження. В результаті, станом на початок другого кварталу поточного року нормативи ліквідності Банку були дотримані з помітним запасом по відношенню до встановлених НБУ граничних значень: норматив миттєвої ліквідності (Н4) перевищував нормативну позначку на 28,61 п.п., норматив поточної ліквідності (Н5) – на 56,69 п.п., а норматив короткострокової ліквідності (Н6) – на 34,06 п.п. Окрім цього, Н5 та Н6 перевищили середні показники даних нормативів по банківській системі України на 23,77 п.п. та 15,30 п.п. відповідно.

Таблиця 3

Окремі показники доходів та витрат ПАТ «КРЕДОБАНК» за перший квартал 2014–2015 рр.

тис. грн., %, п.п.

Показники

I квартал 2015 року

I квартал 2014 року

Зміна

Темп приросту, %

Чистий процентний дохід

122 952

56 045

66 907

119,38%

Чистий комісійний дохід

47 111

31 384

15 727

50,11%

Співвідношення між чистим комісійним доходом та чистим процентним доходом

38,32%

56,00%

-17,68 п.п.

-

Результат від операцій з іноземною валютою

23 354

12 298

11 056

89,90%

Адміністративні та інші операційні витрати

109 678

156 409

-46 731

-29,88%

Прибуток

8 540

51 468

-42 928

-83,41%

Рентабельність власного капіталу (ROE), %

1,61%

10,09%

-8,48 п.п.

-

Джерело: дані ПАТ «КРЕДОБАНК», розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

             4. Ключові статті доходів ПАТ «КРЕДОБАНК» за підсумками першого кварталу 2015 року в порівнянні з першим кварталом 2014 року показали вагомий приріст, а саме: чистий процентний дохід Банку збільшився на 66,907 млн. грн. або в 2,2 рази, чистий комісійний дохід виріс на 15,727 млн. грн. або на 50,11%, а результат від операцій з іноземною валютою зріс на 11,056 млн. грн. або на 89,90%. В першому кварталі 2015 року ПАТ «КРЕДОБАНК» отримав прибуток в розмірі 8,54 млн. грн., що, втім, на 83,41% менше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому Агентство позитивно оцінює факт прибуткової діяльності Банку на фоні складної макроекономічної ситуації в Україні та високого рівня збитку, продемонстрованого банківською системою за підсумками першого кварталу 2015 року. Серед факторів тиску на прибуток ПАТ «КРЕДОБАНК» слід відмітити досить суттєвий обсяг  відрахувань до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках (68,441 млн. грн.) та зростання негативного результату від переоцінки іноземної валюти (на 84,06%: з 37,683 млн. грн. за підсумками першого кварталу 2014 року до 69,358 млн. грн. за підсумками першого кварталу 2015 року). В той же час Агентство звертає увагу на зменшення обсягу адміністративних та інших операційних витрат (на 46,731 млн. грн. або на 29,88%), що, в свою чергу, мало позитивний вплив на фінансовий результат Банку.

            Таким чином, за підсумками першого кварталу 2015 року:

  • ключові балансові показники Банку продемонстрували позитивну динаміку (в гривневому еквіваленті). ПАТ «КРЕДОБАНК» успішно продовжував нарощувати ресурсну базу, більш ніж вдвічі збільшив обсяг ліквідних активів, продемонстрував приріст кредитного портфеля;
  • норматив адекватності регулятивного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» (Н2) з помітним запасом перевищував і встановлене НБУ граничне значення, і середній показник даного нормативу по системі українських банків;
  • нормативи ліквідності ПАТ «КРЕДОБАНК» показали позитивну динаміку, тоді як середньоринкові значення цих нормативів продемонстрували синхронне зниження. Станом на початок другого кварталу поточного року нормативи ліквідності Банку були дотримані з помітним запасом по відношенню до встановлених НБУ граничних значень;
  • в складних макроекономічних умовах діяльності ПАТ «КРЕДОБАНК» продовжував генерувати прибуток. Ключові статті доходів Банку за підсумками першого кварталу 2015 року в порівнянні з першим кварталом 2014 року показали вагомий приріст. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Підтвердження рейтингу ПАТ «КРЕДОБАНК» (укр.) - 28.05.2015

Персональна сторінка банку на сайті Агентства 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com