Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «ПРОСТО-страхування»


18/03/2021

18 березня 2021 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «ПРОСТО-страхування» (код ЄДРПОУ 24745673) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалось на результатах аналізу діяльності Компанії за 2020 рік.

Таблиця

Основні показники діяльності АТ «ПРОСТО-страхування» за 2020 рік (тис. грн., п.п., %)

Показники

2020 рік (31.12.2020)

2019 рік (31.12.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

466 467

384 433

82 034

21,34%

Власний капітал, тис. грн.

251 615

201 859

49 756

24,65%

Валові зобов’язання, тис. грн.

214 852

182 574

32 278

17,68%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

117,11%

110,56%

6,55 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

33 185

95 336

-62 151

-65,19%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

15,45%

52,22%

-36,77 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

258 476

245 871

12 605

5,13%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

10 496

10 076

420

4,17%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

4,06%

4,10%

-0,04 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

95 700

111 614

-15 914

-14,26%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

37,02%

45,40%

-8,38 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

9 973

16 948

-6 975

-41,16%

Рентабельність продажів, %

3,86%

6,89%

-3,03 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

44 995

-4 204

49 199

-

Рентабельність власного капіталу, %

17,88%

-2,08%

19,97 п.п.

-

     Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Впродовж періоду з 31.12.2019 р. по 31.12.2020 р. власний капітал АТ «ПРОСТО-страхування» збільшився на 24,65% до 251,62 млн. грн. За цей же період валові зобов'язання Страховика виросли на 17,68% до 214,85 млн. грн. Більші темпи приросту власного капіталу порівняно із зобов’язаннями призвели до зростання співвідношення між цими показниками на 6,55 п.п. Таким чином, станом на кінець 2020 року рівень покриття власним капіталом зобов’язань в АТ «ПРОСТО-страхування» виріс до 117,11%, що свідчило про дуже високу забезпеченість Страховика власним капіталом.

2. Сума грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках АТ «ПРОСТО-страхування» впродовж періоду з 31.12.2019 р. по 31.12.2020 р. зменшилась на 65,19% до 33,19 млн. грн. В результаті зменшення обсягу грошових коштів при зростанні валових зобов’язань Компанії показник покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика зменшився на 36,77 п.п. до 15,45%. Проте Агентство зазначає, що станом на 31.12.2020 р. обсяг банківських депозитів АТ «ПРОСТО-страхування» в банках з високим рівнем кредитного рейтингу становив 245,571 млн. грн. (дана сума відображалась в балансі як поточні фінансові інвестиції), що позитивно впливало на забезпеченість Страховика ліквідними активами.

3. Обсяги бізнесу АТ «ПРОСТО-страхування» в аналізованому періоді виросли. Зокрема, за 2020 рік Страховик зібрав 258,48 млн. грн. валових премій, що було на 5,13% більше ніж за 2019 рік. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 4,17% і склала 10,5 млн. грн., а їх частка в структурі валових премій АТ «ПРОСТО-страхування» зменшилась на 0,04 п.п. до 4,06%. Обсяги страхових виплат і відшкодувань, здійснених Страховиком за 2020 рік, був на 14,26% меншими ніж за 2019 рік, а рівень виплат в аналізованому періоді скоротився на 8,38 п.п. до 37,02%.

4. Діяльність АТ «ПРОСТО-страхування» в 2020 році була прибутковою. Зокрема, операційний прибуток Страховика за 2020 рік склав 9,97 млн. грн., а його чистий прибуток становив 44,995 млн. грн., порівняно з чистим збитком за підсумками 2019 року. Агентство позитивно оцінює прибуткову діяльність та вагомий розмір чистого прибутку, отриманого Страховиком, що позитивно вплинуло на рентабельність власного капіталу АТ «ПРОСТО-страхування», яка за підсумками 2020 року склала 17,88%..

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком звітністю, станом на 31.12.2020 р. АТ «ПРОСТО-страхування» дотримувалось встановлених законодавством обов’язкових критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, проаналізувавши результати роботи та звітність АТ «ПРОСТО-страхування» за 2020 рік, Агентство відзначає: дуже високий рівень покриття власним капіталом зобов’язань, високий рівень забезпеченості ліквідними активами, зростання обсягів бізнесу та значний розмір чистого прибутку Страховика.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу СК «ПРОСТО-страхування» (укр.) - 18.03.2021

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com