Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «ПРОСТО-страхування»


06/03/2020

6 березня 2020 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «ПРОСТО-страхування» (код ЄДРПОУ 24745673) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалось на результатах аналізу діяльності Компанії за 2019 рік.

Таблиця. Основні показники діяльності АТ «ПРОСТО-страхування» за 2019 рік (тис. грн., п.п., %)

Показники

2019 рік (31.12.2019)

2018 рік (31.12.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

384 433

379 864

4 569

1,20%

Власний капітал, тис. грн.

201 859

195 713

6 146

3,14%

Валові зобов’язання, тис. грн.

182 574

184 151

-1 577

-0,86%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

110,56%

106,28%

4,28 п.п.

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

219 340

228 700

-9 360

-4,09%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

120,14%

124,19%

-4,05 п.п.

Валові премії, всього, тис. грн.

245 871

245 213

658

0,27%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

10 076

17 478

-7 402

-42,35%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

4,10%

7,13%

-3,03 п.п.

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

111 614

98 539

13 075

13,27%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

45,40%

40,19%

5,21 п.п.

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

16 948

5132

11 816

230,24%

Рентабельність продажів, %

6,89%

2,09%

4,80 п.п.

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

-4 204

4 022

-8 226

-

Рентабельність власного капіталу, %

-2,08%

2,06%

-4,14 п.п.

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 31.12.2018 р. по 31.12.2019 р. активи АТ «ПРОСТО-страхування» збільшились на 1,2% до 384,43 млн. грн. Власний капітал Страховика за цей же період показав приріст на 3,14% до 201,86 млн. грн., а валові зобов'язання скоротились на 0,86% до 182,57 млн. грн. В результаті різноспрямованого руху показників, співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями страховика в аналізованому періоді виросло на 4,28 п.п. до 110,56%, що свідчить про дуже високий рівень покриття власним капіталом зобов’язань АТ «ПРОСТО-страхування» станом на кінець 2019 року.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках АТ «ПРОСТО-страхування» станом на 31.12.2019 р. склав 219,34 млн. грн., що на 4,09% менше, ніж на 31.12.2018 р. Зменшення обсягу грошових коштів Страховика відбулось за рахунок впливу зміни валютних курсів на залишок коштів на валютних рахунках Компанії. Впродовж аналізованого періоду показник покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика скоротився на 4,05 п.п., проте, не дивлячись на зменшення, станом на кінець 2019 року він знаходився на дуже високому рівні і становив 120,14%.

3. За 12 місяців 2019 року Страховик зібрав 245,87 млн. грн. валових премій, що практично дорівнює обсягу премій за 2018 рік. Частина страхових премій, належна перестраховикам, зменшилась на 42,35% і за підсумками 2019 року скала 4,1% в структурі валових премій АТ «ПРОСТО-страхування». Страхові виплати та відшкодування, здійснені Страховиком за 2019 рік, порівняно з 2018 роком збільшились на 13,27% до 111,61 млн. грн., це призвело до зростання рівня виплат на 5,21 п.п. до 45,4%.

4. Прибуток від операційної діяльності, отриманий АТ «ПРОСТО-страхування» за 12 місяців 2019 року, склав 16,95 млн. грн., що в 3,3 рази перевищило розмір його операційного прибутку за 2018 рік. Проте за підсумками 2019 року Компанія отримала чистий збиток в сумі 4,2 млн. грн. На чистий фінансовий результат Страховика негативно вплинули зміни валютних курсів. Зокрема, за 2019 рік загальний збиток АТ «ПРОСТО-страхування» від зміни курсових різниць склав 30,17 млн. грн, з яких вплив на залишки коштів становив 29,48 млн. грн. Агентство зазначає, що розмір отриманого чистого збитку не є суттєвим і не повинен вплинути на фінансову стійкість Страховика. Також Агентство зазначає, що в четвертому кварталі 2019 року АТ «ПРОСТО-страхування» повернулось до прибуткової діяльності: прибуток Страховика за цей період склав 3,75 млн. грн.

Таким чином, проаналізувавши результати роботи та звітність АТ «ПРОСТО-страхування» за 2019 рік, Агентство відзначає: дуже високий рівень покриття грошовими коштами зобов’язань Страховика, дуже високий рівень забезпеченості ліквідними активами, а також зростання рівня виплат Страховика.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу СК «ПРОСТО-страхування» (укр.) - 06.03.2020

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com