Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «ПРОСТО-страхування»


08/11/2022

8 листопада 2022 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «ПРОСТО-страхування» (код ЄДРПОУ 24745673) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалось на результатах аналізу діяльності Компанії за дев’ять місяців 2022 року.

Таблиця. Основні показники діяльності АТ «ПРОСТО-страхування» за дев’ять місяців 2022 року (тис. грн, п.п., %)

Показники

9 місяців 2022 року (30.09.2022)

9 місяців 2021 року (30.09.2021)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

573 418

490 000

83 418

17,02%

Власний капітал, тис. грн.

359 096

255 946

103 150

40,30%

Валові зобов’язання, тис. грн.

214 322

234 054

-19 732

-8,43%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

167,55%

109,35%

58,20 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

65 745

127 469

-61 724

-48,42%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

30,68%

54,46%

-23,78 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

160 331

216 329

-55 998

-25,89%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

5 566

9 881

-4 315

-43,67%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

3,47%

4,57%

-1,10 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

58 468

89 487

-31 019

-34,66%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

36,47%

41,37%

-4,90 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

35 148

13 685

21 463

156,84%

Рентабельність продажів, %

21,92%

6,33%

15,59 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

94 581

4 331

90 250

2083,81%

Рентабельність власного капіталу, %

26,34%

1,69%

24,65 п.п.

-

       Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Впродовж періоду з 30.09.2021 р. по 30.09.2022 р. власний капітал АТ «ПРОСТО-страхування» показав приріст на 40,30% і склав 359,1 млн грн, а валові зобов'язання Страховика знизились на 8,43% до 214,32 млн грн. Збільшення власного капіталу АТ «ПРОСТО-страхування» в аналізованому періоді відбулось завдяки прибутковій діяльності, внаслідок чого обсяги нерозподіленого прибутку в структурі власного капіталу Страховика виросли в 2,16 раза. Відповідний рух показників призвів до збільшення рівня покриття зобов’язань власним капіталом на 58,20 п.п. до 167,55%, що свідчить про дуже високий рівень забезпечення власним капіталом АТ «ПРОСТО-страхування» станом на початок четвертого кварталу 2022 року.

2. Обсяг грошових кошів та їх еквівалентів на рахунках АТ «ПРОСТО-страхування» станом на 30.09.2022 р. порівняно з 30.06.2021 р. зменшився на 48,42% до 65,745 млн грн, а рівень покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика знизився на 23,78 п.п. і станом на 30.09.2022 склав 30,68%. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 30.09.2022 року АТ «ПРОСТО-страхування» було сформовано портфель поточних фінансових інвестицій в обсязі 303,405 млн грн, які повністю складались з депозитів в банках з високим рівнем кредитного рейтингу. Наявність відповідних фінансових інвестицій позитивно впливала на забезпеченість Страховика ліквідними активами. Отже, станом на початок четвертого кварталу 2022 року АТ «ПРОСТО-страхування» було дуже добре забезпечене ліквідними активами: грошові кошти та їх еквіваленти і банківські депозити в 1,72 раза перевищували зобов’язання Компанії.

3. Обсяги валових премій, отриманих АТ «ПРОСТО-страхування» за дев’ять місяців 2022 року, зменшились порівняно з аналогічним періодом 2021 року на 25,89% до 160,33 млн грн. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, знизилась на 43,67%, а їх частка в структурі валових премій АТ «ПРОСТО-страхування» зменшилась на 1,10 п.п. до 3,47%. Агентство відмічає, що зменшення валових премій Страховика в аналізованому періоді пов’язане зі спадом ділової активності в країні внаслідок нападу росії та введення в Україні воєнного стану.

За перші три квартали 2022 року Страховик здійснив на 34,66% менше страхових виплат і відшкодувань ніж за аналогічний період 2021 року, при цьому рівень виплат знизився на 4,90 п.п. і за підсумками дев’яти місяців 2022 року склав 36,47%.

4. Діяльність АТ «ПРОСТО-страхування» в аналізованому періоді була прибутковою, а показники ефективності Страховика показали істотне зростання. Зокрема, прибуток від операційної діяльності Компанії за перші три квартали 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року виріс в 2,57 раза до 21,31 млн грн, а чистий прибуток збільшився на 90,25 млн грн і склав 94,58 млн грн. Істотне зростання чистого та операційного прибутку АТ «ПРОСТО-страхування» призвело до суттєвого збільшення показників рентабельності Страховика.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком звітністю, станом на 30.09.2022 р. АТ «ПРОСТО-страхування» дотримувалось встановлених законодавством обов’язкових критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

            Таким чином, проаналізувавши результати роботи та звітність АТ «ПРОСТО-страхування» за дев’ять місяців 2022 року, Агентство відмічає: дуже високий рівень покриття власним капіталом зобов’язань, дуже високий рівень забезпеченості високоліквідними та ліквідними активами, хороший рівень виплат, істотне зростання обсягів чистого та операційного прибутку, а також високі показники рентабельності Страховика.

При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу СК «ПРОСТО-страхування» (укр.) - 08.11.2022

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com