Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «ПРОСТО-страхування»


30/08/2022

30 серпня 2022 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «ПРОСТО-страхування» (код ЄДРПОУ 24745673) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалось на результатах аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2022 року.

Таблиця. Основні показники діяльності АТ «ПРОСТО-страхування» за перше півріччя 2022 року (тис. грн, п.п., %)

Показники

І півріччя 2022 року (30.06.2022)

І півріччя 2021 року (30.06.2021)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

501 861

498 305

3 556

0,71%

Власний капітал, тис. грн.

298 363

253 243

45 120

17,82%

Валові зобов’язання, тис. грн.

203 498

245 062

-41 564

-16,96%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

146,62%

103,34%

43,28 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

123 970

131 845

-7 875

-5,97%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

60,92%

53,80%

7,12 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

82 290

148 788

-66 498

-44,69%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

1 978

8 946

-6 968

-77,89%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

2,40%

6,01%

-3,61 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

40 237

59 319

-19 082

-32,17%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

48,90%

39,87%

9,03 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

21 305

7 242

14 063

194,19%

Рентабельність продажів, %

25,89%

4,87%

21,02 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

33 848

1 628

32 220

1979,12%

Рентабельність власного капіталу, %

11,34%

0,64%

10,70 п.п.

-

       Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Впродовж періоду з 30.06.2021 р. по 30.06.2022 р. власний капітал АТ «ПРОСТО-страхування» виріс на 17,82% до 298,36 млн грн, а валові зобов'язання Страховика знизились на 16,96% до 203,5 млн грн. Збільшення власного капіталу АТ «ПРОСТО-страхування» в аналізованому періоді відбулось завдяки прибутковій діяльності та зростанню в 1,54 рази обсягів нерозподіленого прибутку в структурі власного капіталу Страховика. Відповідний рух показників призвів до збільшення рівня покриття зобов’язань власним капіталом на 43,28 п.п. до 146,62%, що свідчить про дуже високий рівень забезпечення власним капіталом АТ «ПРОСТО-страхування» станом на початок другого півріччя 2022 року.

2. Обсяг грошових кошів та їх еквівалентів на рахунках АТ «ПРОСТО-страхування» станом на 30.06.2022 р. становив 123,97 млн грн, що на 5,97% менше ніж рік тому. В результаті більших темпів зниження зобов’язань Страховика в аналізованому періоді відбулось зростання рівня покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика. Зокрема, з 30.06.2021 р. по 30.06.2022 р. цей показник виріс на 7,12 п.п. до 60,92%, що свідчить про високий рівень забезпечення Страховика високоліквідними активами. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 30.06.2022 року поточні фінансові інвестиції АТ «ПРОСТО-страхування», які були повністю сформовані з депозитів в банках з високим рівнем кредитного рейтингу, становили 197,923 млн грн. Наявність таких фінансових інвестицій позитивно впливала на забезпеченість Страховика ліквідними активами. Отже, станом на початок другого півріччя 2022 року АТ «ПРОСТО-страхування» було дуже добре забезпечене ліквідними активами: грошові кошти та їх еквіваленти і банківські депозити в 1,58 рази перевищували зобов’язання Компанії.

3. Обсяги валових премій, отриманих АТ «ПРОСТО-страхування» за перше півріччя 2022 року, зменшились порівняно з першим півріччям 2021 року на 44,69% до 82,29 млн грн. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, знизилась на 77,89%, а їх частка в структурі валових премій АТ «ПРОСТО-страхування» зменшилась на 3,61 п.п. до 2,40%. Агентство відмічає, що зменшення валових премій Страховика в аналізованому періоді пов’язане зі спадом ділової активності в країні внаслідок нападу РФ та введення в Україні воєнного стану.

За перше півріччя 2022 року Страховик здійснив на 32,17% менше страхових виплат і відшкодувань ніж за аналогічний період 2021 року, при цьому, рівень виплат збільшився на 9,03 п.п. і склав 48,90%.

4. Діяльність АТ «ПРОСТО-страхування» в аналізованому періоді була прибутковою, а показники його ефективності показали істотне зростання. Зокрема, прибуток від операційної діяльності за перші два квартали 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року виріс в 2,94 рази до 21,31 млн грн, а чистий прибуток збільшився в 20,79 разів до 33,85 млн грн.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком звітністю, станом на 30.06.2022 р. АТ «ПРОСТО-страхування» дотримувалось встановлених законодавством обов’язкових критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

             Таким чином, проаналізувавши результати роботи та звітність АТ «ПРОСТО-страхування» за перше півріччя 2022 року, Агентство відмічає: дуже високий рівень покриття власним капіталом зобов’язань, дуже високий рівень забезпеченості високоліквідними та ліквідними активами, зростання обсягів чистого та операційного прибутку, а також високі показники рентабельності Страховика.

              При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу СК «ПРОСТО-страхування» (укр.) - 30.08.2022

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com