Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ СК «БУСІН»


26/08/2023

26 серпня 2023 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН» (код ЄДРПОУ 19492371) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високим рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу страховика на даному рівні, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності АТ СК «БУСІН» за перше півріччя 2023 року. 

Таблиця. Основні показники діяльності АТ СК «БУСІН», тис. грн, п.п., %

Показники

І півріччя 2023 року (30.06.2023)

І півріччя 2022 року (30.06.2022)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн

571 154

452 458

118 696

26,23%

Власний капітал, тис. грн

216 657

148 232

68 425

46,16%

Валові зобов’язання, тис. грн

354 497

304 226

50 271

16,52%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

61,12%

48,72%

12,40 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

250 909

151 741

99 168

65,35%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

70,78%

49,88%

20,90 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн

136 902

120 611

16 291

13,51%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

86 234

92 722

-6 488

-7,00%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

62,99%

76,88%

-13,89 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

671

649

22

3,39%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

0,49%

0,54%

-0,05 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

40 349

6 042

34 307

567,81%

Рентабельність продажів, %

29,47%

5,01%

24,46 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

31 203

9 344

21 859

233,94%

Рентабельність власного капіталу, %

14,40%

6,30%

8,10 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 

1. Власний капітал АТ СК «БУСІН» за період з 30.06.2022р. по 30.06.2023р. виріс на 46,16% і склав 216,657 млн грн. Зростання власного капіталу Страховика в аналізованому періоді відбулось за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку в його структурі, а також через збільшення розміру зареєстрованого статутного капіталу. Так, 31 березня 2023 року акціонерами АТ СК «БУСІН» було схвалене рішення про підвищення статутного капіталу з 73,2 млн грн до 122 млн грн за рахунок нерозподіленого прибутку. Валові зобов'язання Страховика за період з 30.06.2022р. по 30.06.2023р збільшились на 16,52% до 354,5 млн грн. Істотне зростання власного капіталу АТ СК «БУСІН» призвело до покращення рівня покриття власним капіталом зобов’язань страховика, яке виросло на 12,40 п.п. до 61,12%. Отже, станом на початок другого півріччя 2023 року АТ СК «БУСІН» було добре забезпечене власним капіталом. 

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках АТ СК «БУСІН» станом на 30.06.2023р. порівняно з 30.06.2022р. виріс на 65,35% до 250,91 млн грн. В результаті більших темпів зростання обсягу грошових коштів порівняно з валовими зобов’язаннями відбулось покращення рівня покриття грошовими коштами зобов'язань АТ СК «БУСІН», який виріс на 20,90 п.п. до 70,78%. Відповідний рівень показника свідчить про хороший рівень забезпеченості АТ СК «БУСІН» високоліквідними активами. 

3. Валові премії АТ СК «БУСІН» за перше півріччя 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року виросли на 13,51% і склали 136,9 млн грн. При цьому, за перші шість місяців 2023 року Товариством було укладено 273 договори страхування. Агентство позитивно оцінює зростання обсягів валових премій Страховика, і зазначає, що істотне коливання обсягів бізнесу АТ СК «БУСІН» пов’язане зі специфікою діяльності Страховика, а саме з його спеціалізацією на страхуванні великих ризиків (зокрема в сегменті авіації), яким притаманні значні коливання обсягів премій. 

4. Діяльність АТ СК «БУСІН» в аналізованому періоді була прибутковою а його фінансові результати продемонстрували істотне зростання. Зокрема, прибуток від операційної діяльності Страховика за перше півріччя 2023 року порівняно з першим півріччям 2022 року виріс в 6,7 раза і склав 40,35 млн грн, а його чистий прибуток збільшився в 3,34 раза до 31,2 млн грн. 

5. Агентство зазначає, що згідно з наданою АТ СК «БУСІН» звітністю, станом на 30.06.2023 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика. 

Таким чином, аналіз результатів діяльності АТ СК «БУСІН» за перше півріччя 2023 року свідчить про хороший рівень покриття зобов’язань страховика власним капіталом, хороший рівень забезпеченості високоліквідними активами, зростання обсягів бізнесу та істотне збільшення обсягів чистого та операційного прибутків Страховика. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ СК «БУСІН» (укр.) — 26.08.2023

Оновлення рейтингу АТ СК «БУСІН» (eng.) — 26.08.2023

Персональна сторінка компанії

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com